El tesaurus de llengua i literatura catalanes

L’eina principal que utilitza la base de dades TRACES per descriure el contingut dels documents és el Tesaurus de Llengua i Literatura, un llenguatge documental controlat que permet alhora indexar de manera homogènia i fiable els documents i recuperar fàcilment i de forma guiada la informació que cada usuari necessita.

A diferència del llenguatges lliures, un tesaurus proporciona un conjunt de termes estructurat jeràrquicament, i permet controlar l’ús adequat de la terminologia científica emprada. Només d’aquesta manera es pot evitar l’ús de sinònims per a designar un mateix concepte (vegeu el cas, per exemple, dels termes Interferències lingüístiques i Barbarismes), i es poden recuperar documents a partir de termes que potser no apareixen en el document original.

Per tot això, quan el 1987 es va començar a parlar de la possibilitat de fer una base de dades bibliogràfica, una de les tasques inicials va ser redactar una primera versió del tesaurus, que recollís la terminologia científica necessària per a la indexació dels documents.

Al llarg dels anys, aquest primer esbós s’ha anat modificant i ampliant: s’han repensat les àrees temàtiques generals, si han incorporat noves subàrees necessàries i s’hi han afegit constantment nous descriptors necessaris per a la descripció dels documents.

Aquest procés dinàmic assegura l’adequació del tesaurus a l’evolució de les disciplines científiques pròpies de la base de dades, i corregeix defectes que el seu ús constant posa en evidència.

Especificacions de les relacions entre els termes

NE Nota explicativa (explica l’ús i abast del terme)
EM Terme no utilitzats (cal utilitzar el terme indicat)
EP  Sinònim de (terme utilitzat en lloc d’un altre)
TA Terme ampli (terme superior)
TE Terme específic (terme inferior)
TR Terme relacionat

Marques en els termes

  • Termes precedits d’asterisc: termes no utilitzats, seguits de la crida al terme correcte
    * Crítica de textos (EM Ressenya)
  • Termes en cursiva: termes que figuren en altres àmbits del thesaurus. Entre parèntesi s’indica l’àmbit en el qual es troba el terme i el descriptor immediatament superior
    Cançó (5.1 Música)
  • Termes entre claudàtors: termes que no s’utilitzen com a descriptors
    [Doctrines i sistemes polítics]
  • Termes seguits de la data *1995: termes donats d’alta durant l’any indicat

VISUALITZACIONS DEL TESAURUS

Jeràrquic de matèries

Alfabètic de relacions

Alfabètic de termes

Alfabètic permutat