Tesaurus jeràrquic de matèries

La visualització jeràrquica de matèries permet observar l’estructura del Tesaurus de Llengua i Literatura en quant a les diferents àrees de coneixements que s’hi contemplen.

Com que la documentació indexada a la base de dades TRACES correspon a una disciplina molt específica del coneixement, es va creure convenient desenvolupar de forma més exhaustiva les àrees pròpies de la filologia (literatura, gèneres literaris i lingüística), i dotar les resta d’àrees relacionades d’una estructura molt simple que permetés recollir els termes necessaris per a la descripció completa del material.

De tota manera, tampoc s’ha cregut convenient arribar fins a les últimes possibilitats de detall en el desenvolupament de les subàrees del camp de la filologia, perquè això hagués comportat un augment desproporcionat del conjunt de termes i una dispersió molt gran en el reflex del contingut dels documents. Com a exemple d’aquesta opció, es pot observar que a la subàrea de les Figures retòriques només s’hi ha desglossat el terme Metàfora, però que no s’hi ha recollit cap llistat de tots els termes propis de la retòrica.

Creiem que una lectura d’aquest tesaurus jeràrquic de màteries pot ajudar a tots els usuaris a fer-se una idea de què poden trobar a la base de dades, i de com poden orientar les seves cerques per tal de poder localitzar amb més precisió la informació que necessiten.

Documentació

Documentació (TR Documents)

Documents (TR Documentació)
(NE Usar sempre, si es pot, un terme més específic)

Documents escrits

                     * Crítica de textos (EM Ressenya)
* Notícia
(EM Informació)
Converses
(Actes culturals)
Edició de textos
(Crítica textual)
Taules rodones
(Actes culturals)

Acta
Àlbum
Antologia
Anuari
Apèndix
Carta al director
Comentari
Comentari de text (TR Estudi)
Crítica d’art (TR Art)
                     (NE Crítica d’una exposició concreta. No confondre amb la disciplina: Crítica artística)

Crítica de cinema (TR Cinema)
                     (NE Crítica d’una pel·lícula)

Crítica de dansa (TR Dansa)
                     (NE Crítica d’un espectacle concret)
             Crítica de música (TR Música)
                     (NE Crítica d’un espectacle concret. No confondre amb la disciplina: Crítica musical)

Crítica de recitals (TR Recitals poètics)
                     (NE Crítica d’una lectura o d’un recital concret)

Crítica de teatre (TR Art dramàtic)
                     (NE Crítica d’una representació concreta. No confondre amb la disciplina: Crítica musical)

Crònica
Editorial-text
(NE Editorials de revistes o diaris. No confondre amb empreses editores)
                Entrevista
Estudi (TR Assaig; TR Comentari de text)
Facsímil
Fragment
Fulletó
Guia turística
Informació (EP Notícia)
Bibliografia
Catàleg
Cronologia
Diccionari (TR Enciclopèdia; TR Vocabulari; TR Rimari)
(NE Si es fitxa directament el diccionari, s’utilitza també el descriptor Lèxic.
Si es fitxa bibliografia sobre el diccionari, s’utilitza Lexicografia)

Diccionari biogràfic (TR Escriptors)
Discografia
Enciclopèdia (TR Diccionari)
Enquesta
Esmena
Estadística
Filmografia
Índex
Inventari
Propaganda
Rimari (TR Lèxic; TR Diccionari)
Sumari
Vocabulari (TR Diccionari)
Manual
Manuscrit
Mecanoscrit
Memòria
(NE Memòria d’un congrés, d’una fundació, etc. No confondre amb Autobiografia)

Miscel·lània
Necrologia
(NE Article o discurs breu, fet amb motiu de la mort d’una persona.
No utilitzar quan es tracti d’estudis, ressenyes, comentaris, etc.,
amb informació bibliogràfica, en motiu d’una mort
)
                Pamflet
Plec solt
Pròleg
Reportatge
Ressenya (EP Crítica de textos)
Secció fixa
Suplement
Textos legals

        Documents gràfics
Acudits gràfics
Audiovisuals
Cartells (TR Cartellisme)
Còmics
Dibuixos (TR Dibuix)
(NE No confondre amb la disciplina artística: Dibuix
)

Fotocòpies
Fotografies (TR Fotografia)
                     (NE No confondre amb la disciplina artística: Fotografia)
Gràfiques
Il·lustracions gràfiques (TR Il·lustració gràfica)
                     (NE No confondre amb la disciplina artística: Il·lustració gràfica)

Filologia: Literatura

LITERATURA (TR Col·lecció literària)
(NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre literatura en general es fitxa sense subdivisió.
Els termes romànica, llatinoamericana, europea… són també possibles subdivisions de Literatura
* Dramaturgs (EM Escriptors)
* Novel·listes (EM Escriptors)
           * Poetes (EM Escriptors)
     Crítica literària
Crítica textual
Crítica de variants
(NE Variants d’autor, variantística)

Crítica genètica
(NE Gènesi dels textos literaris)

Edició de textos (TR Documents escrits)
(NE Edició d’un text concret; s’empra sempre que s’editen cartes o textos
amb un mínim d’informació o estudi. No confondre amb Edicions)

Transmissió textual
(NE Variants no autorals d’un text: de copista, de tipografia…)

        Escoles crítiques
Crítica feminista (TR Condició de la dona; TR Feminisme)
Crítica marxista (TR Marxisme)
Crítica mítica
Crítica psicoanalítica (TR Psicoanàlisi)
Estètica de la recepció
Estilística
Estructuralisme (TR Escoles lingüístiques; EP Lingüística estructural)
Formalisme
Formalisme rus
Hermenèutica
New criticism
New historicism
Teoria de la lectura
                 (NE Discurs teòric sobre la recepció, marcada històricament)

        Escriptors (EP Dramaturgs; EP Novel·listes; EP Poetes; TR Diccionari biogràfic)
(NE Subdivisió geogràfica. Cal combinar aquest terme amb un gènere específic (novel·la, poesia, teatre,
           prosa, periodisme) per trobar bibliografia específica sobre novel·listes, poetes, dramaturgs…)

* Erudits (EM Estudiosos)

Estudiosos (EP Erudits)
                     (NE Subdivisió geogràfica)

Catalanòfils (TR Catalanística)
(NE Subdivisió geogràfica)

Trobadors (TR Joglars; TR Poesia trobadoresca)

        Història de la literatura (TR Història; TR Història del teatre)
* Generacions (EM Generacions literàries)

Autoria
(NE S’utilitza quan es debat, sobretot en literatura medieval, la possible autoria d’un anònim)

Anònim
(S’utilitza quan es fitxa una obra coneguda d’autor desconegut,
com per exemple, el Curial e Güelfa)

Pseudònim
Corrents i tendències literaris
                (TR Corrents i tendències culturals; TR Periodització literària)
(NE Usar sempre, si es pot, un terme més específic)

Costumisme
Decadentisme
Lul·lisme
Naturalisme
Nouveau roman
Parnassianisme
Postsimbolisme
Realisme
Dirty realism
Realisme històric
Realisme màgic
Realisme socialista
Regeneracionisme
Romanticisme
Simbolisme
Verisme
Datació
Font literària (TR Influència literària)
Generacions (EP Generacions literàries)
Escola Mallorquina
Escuela de Barcelona
Generació beat
Grup de Sabadell
Ideologia literària
(NE Conjunt d’idees d’un escriptor sobre el fet literari)

Influència literària (TR Font literària)
Periodització literària (TR Corrents i tendències literaris)
Avantguardes
Cubisme
Dadaisme
Futurisme
Surrealisme
Decadència (TR Períodes històrics)
Edat mitjana (TR Períodes històrics)
Modernisme
Noucentisme
Renaixença (TR Períodes històrics)
Poètica
(NE Pensament literari d’un corrent, d’un període, d’una tendència.
Per exemple, la poètica del Noucentisme)

Premis literaris (TR Premis)
Recepció de la literatura
Sociologia de la literatura

        Literatura comparada (TR Estudis culturals)
Intertextualitat
Teoria de la traducció

        Retòrica
Figures retòriques
Al·legoria
(Tractament literari)

Metàfora
Preceptiva literària

        Teoria de la literatura
Operacions crítiques
Interpretació crítica
Lectura
Valoració crítica
Teoria del discurs literari
Teoria dels gèneres literaris
Teoria de la narració
Narrador
Punt de vista
Temps narratiu
Trama
Teoria de la poesia
Mètrica (TR Fonètica i fonologia)
                             Vers lliure
Prosòdia (TR Fonètica i fonologia)
Veu poètica
Teoria del drama
Diàleg teatral (Tècniques literàries)
Monòleg teatral
(Monòleg)

Metateatre
Text teatral

        [Text literari]
[Adaptació literària]
(TR Adaptació cinematogràfica; TR Adaptació en vídeo; TR Adaptació radiofònica)
Adaptació novel·lística (TR Novel·la)
Adaptació teatral (TR Teatre)
Apòcrif
Autobiografisme
(NE Elements autobiogràfics que poden aparèixer en un text literari)

Biografisme
(NE Elements biogràfics que poden aparèixer en un text literari)

Espai literari
Estil literari
Inèdit
Llengua literària (TR Registres lingüístics)
Motiu literari (TR Mite)
Motiu literari-
(NE S’hi anota qualsevol motiu literari que sigui estudiat.
Per exemple: Motiu literari=Paradís perdut)

Personatges literaris
Plagi
Ruta literària
Simbologia
Tècniques literàries
Diàleg teatral (TR Teoria del drama)
Monòleg
Monòleg interior
Monòleg teatral (TR Teoria del drama)
Tractament literari
Al·legoria (TR Figures retòriques)
Humor
Ironia
Paròdia
Sàtira (TR Poesia satírica)
Versió
(NE Aplicable tant a la modernització ortogràfica d’una obra medieval,  com a determinats
resums-adaptacions-modernitzacions de clàssics per a la literatura infantil o juvenil.
En casos excepcionals, serveix també  per fitxar diverses manifestacions de la literatura
catalana en altres àmbits artístics (per exemple, una versió escultòrica d’El caminant i el mur).
Per lliure que sigui, mai s’utilitzarà aquest descriptor per una traducció literària)

        Tipologia de la literatura
(NE No usar com a descriptor)

* Fotonovel·la (EM Literatura de consum)

Literatura de ciència ficció (TR Conte de ciència ficció; TR Novel·la de ciència ficció)
Literatura de consum (EP Fotonovel·la)
Literatura de guerra
Literatura de terror
Literatura de viatges
Literatura eròtica (TR Erotisme; TR Novel·la eròtica; TR Poesia eròtica)
Literatura escatològica (TR Escatologia)
Literatura fantàstica
Literatura infantil (TR Literatura juvenil)
Literatura juvenil (TR Literatura infantil)
Literatura oral (TR Cultura popular i tradicional; TR Discurs-text oral)
(NE Des del punt de vista del folklore, es relaciona amb Cultura popular i tradicional.
Des del punt de vista de la lingüística, amb Discurs-text oral)

Literatura popular
(NE Vegeu també els gèneres específics)

Literatura religiosa (TR Poesia religiosa; TR Religió; TR Teatre religiós)
Oratòria sagrada
Sermó
Literatura tradicional

Filologia: Gèneres literaris

[GÈNERES LITERARIS]
* Literatura dramàtica (EM Teatre)
     Guionatge
(NE Vegeu també els gèneres específics)
Guió cinematogràfic
(Cinema)
Guió de vídeo
(Vídeo)
Guió radiofònic
(Ràdio)
Guió televisiu
(Televisió)

        Narrativa
          (NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre narrativa en general es fitxa sense subdivisió)
                      * Narració (EM Conte)
             Conte (EP Narració)
                     (NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre el conte en general es fitxa
sense subdivisió. Quan es fitxa un dels termes específics, és obligatori
utilitzar Conte català (o la subdivisió corresponent))
                             Faula (Subgèneres poètics)

Acudit
Conte d’aventures
Conte de ciència ficció (TR Literatura de ciència ficció)
Conte de misteri
Conte detectivesc
Conte eròtic
Conte humorístic
Conte sentimental
Conte social
Llegenda
Rondalla

                Narrativa en vers
Debat
(Subgèneres poètics)
                        Fabliaux
Noves rimades

                Novel·la (TR Adaptació novel·lística; TR Col·lecció de novel·la)
                     (NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia general es fitxa sense subdivisió. Quan
s’empra un dels termes específics, cal utilitzar també la subdivisió corresponent)

Novel·la de consum
(NE S’utilitza quan s’estudia la novel·la des del punt de vista del context
sòcio-cultural)
                     Novel·la de gènere
* Novel·la negra (EM Novel·la detectivesca)
                                           * Novel·la rosa (EM Novel·la sentimental)

Novel·la biogràfica
Novel·la ciutadana
                                           (NE Descriptor usat com a terme històric, propi d’una època,
cal evitar-lo sempre que no s’utilitzi específicament en la bibliografia)

Novel·la curta
Novel·la d’aventures
Novel·la de cavalleries
Novel·la de ciència ficció (TR Literatura de ciència ficció)
Novel·la de costums
Novel·la de fulletó
Novel·la de misteri
Novel·la detectivesca (EP Novel·la negra)
Novel·la epistolar
Novel·la eròtica (TR Literatura eròtica)
Novel·la històrica
Novel·la psicològica
(NE Només s’utilitza quan apareix explícitament en la bibliografia)

Novel·la rural
(NE Descriptor emprat com a terme històric, propi d’una determinada època,
cal evitar-lo sempre que no s’utilitzi específicament en la bibliografia)

Novel·la sentimental (EP Novel·la rosa)

        Poesia (TR Col·lecció de poesia)
(NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre poesia en general es fitxa sense subdivisió.
Quan s’empra un dels termes específics, cal utilitzar també la subdivisió corresponent)

Poesia amorosa
Poesia en prosa
Poesia èpica
Poesia eròtica (TR Literatura eròtica)
Poesia experimental
Poesia visual
Poesia lírica
Poesia narrativa
Poesia patriòtica
Poesia política
Poesia popular (TR Poesia tradicional)
Poesia religiosa (TR Literatura religiosa)
Poesia satírica (TR Sàtira)
Poesia tradicional (TR Poesia popular)
Poesia trobadoresca (TR Joglars; TR Trobadors)
Subgèneres poètics
Cançó
(Música)

Acròstic
(NE Composició poètica en què les lletres que ocupen determinats llocs
formen un mot o una frase)

Albada
Alexandrí
Anacreòntica
Auca
Balada (TR Cançó)
Bestiari (TR Prosa)
Cal·ligrama
Cançó de gesta
Cobla
Debat (TR Narrativa en vers)
Dístic elegíac
Ditirambe
Ègloga
Elegia
Epigrama
Faula (TR Conte; TR Prosa)
Haikú
Hexàmetre
Kharja
Lai
Maldit
Oda
Plany
Refrany (TR Paremiologia; TR Cultura popular i tradicional)
Romanç
Sextina
Sirventès
Sonet
Tanka
Tensó

        Prosa
(NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre prosa en general es fitxa sense subdivisió.
Quan s’empra un dels termes específics, cal utilitzar també la subdivisió corresponent)

Bestiari
(Subgèneres poètics)
Faula
(Subgèneres poètics)

Aforisme
Assaig (TR Estudi)
Autobiografia (TR Record)
(NE No confondre amb Memòria (d’un congrés, d’una fundació, etc.)

Biografia
Biografia novel·lada
Crònica medieval
Diàleg
(NE Gènere medieval, platonià)

Dietari
Discurs
Epistolari
Carta
Exemple
Glossari
Manifest
Prosa poètica
Prosa religiosa
Quadre de costums
Record (TR Autobiografia)
(NE Comentari d’un determinat autor basat en records personals, d’infància, d’estudi, etc.
)

Retrat literari

        Teatre (EP Literatura dramàtica; TR Adaptació teatral; TR Art dramàtic; TR Col·lecció de teatre)
(NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre teatre en general es fitxa sense subdivisió.
Quan s’empra un dels termes específics, cal utilitzar també la subdivisió corresponent)

Happening
Història del teatre (TR Història; TR Història de la literatura)
Lectura dramatitzada (TR Recitals)
Màscares
Commedia dell’Arte
Pantomima i mim
Performance
Teatre d’animació
Teatre de dansa (TR Dansa)
Teatre de l’absurd
Teatre de text
Teatre de titelles
Marionetes
Putxinel·lis
Teatre de varietats
Circ
Cuplet
Màgia
Music-hall
Ombres xineses
Pallassos
Transformisme
Vodevil
Teatre elisabetià
Teatre en vers
Teatre èpic
Teatre experimental
Teatre històric
Teatre infantil i juvenil
Teatre musical
Musical
Teatre líric
Opera (TR Música)
Opereta
Sarsuela (TR Música popular)
Teatre oriental
Kabuki
Teatre No
Teatre polític
Teatre popular (TR Teatre tradicional)
Teatre profà
Teatre religiós (TR Literatura religiosa)
Acte sacramental
(NE Peça dramàtica d’un acte, de caràcter al·legòric,
l’objecte de la qual és l’exaltació de l’eucaristia)

Drama assumpcionista
Drama litúrgic
Passió
Teatre hagiogràfic
Teatre nadalenc
Teatre neotestamentari (TR Teatre veterotestamentari)
Teatre veterotestamentari (TR Teatre neotestamentari)
Teatre tradicional (TR Teatre popular)
Tipologia teatral
Comèdia
Drama
Entremès
Melodrama
Sainet
Tragèdia
Tragicomèdia

Filologia: Lingüística

LINGÜÍSTICA
(NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia general es fitxa sense subdivisió.
Quan s’utilitza un dels termes específics, cal escriure també la llengua a la qual s’aplica
(per ex.: Estudi, lèxic, Català)
* Lingüística sincrònica (EM Teoria lingüística)
Classificació de llengües

        Escoles lingüístiques (TR Corrents i tendències literaris)
* Lingüística estructural
(EM Lingüística + Estructuralisme)
* Neogramàtica
(EM Lingüística comparada)
Estructuralisme
(Escoles crítiques)

Generativisme
Gramàtica liminar
Gramàtica tradicional
Lingüística cognitiva
Lingüística comparada (EP Neogramàtica)
Lingüística textual

        Història de la lingüística (TR Història)

        Lingüística aplicada
(NE La bibliografia sobre Tecnologia de la veu es fitxa amb els descriptors:
Fonètica i fonologia, Informàtica, Lingüística aplicada)

        Lingüística computacional

        Llenguatge
Jocs de llenguatge

        Paremiologia (TR Frase feta)
           (NE Estudi sobre els proverbis: refranys, frases fetes, dites populars, etc.)
Refrany
(Subgèneres poètics)

        Pragmàtica
           (NE Actes lingüístics, contextos d’ús)

        Psicolingüística
* Patologia lingüística
(EM Trastorns del llenguatge)

Adquisició i aprenentatge
Llengua escrita
Llengua oral
Segona llengua
(NE Els cursos de català per a no-catalanoparlants es fitxen: Cursos, Segona
llengua, i Ensenyament o Didàctica, segons el punt de vista des del qual es plantegi)

Bilingüisme (TR Contacte de llengües)
Trastorns del llenguatge (EP Patologia lingüística)

        Semiologia (TR Semiòtica)
(NE Signes lingüístics)

        Sociolingüística
* Adstrat (EM Contacte de llengües)
* Diglòssia (EM Conflicte lingüístic)
* Repressió lingüística
(EM Repressió cultural)

Actituds lingüístiques
(NE Comportaments sociolingüístics: sobre si s’usa i quan s’usa la llengua
en contextos determinats. Inclouria també els prejudicis lingüístics.
No confondre amb ús lingüístic)

Comunitat lingüística
(NE Grups lingüístics)

Conflicte lingüístic (EP Diglòssia)
(NE Cal usar aquest descriptor també en la bibliografia sobre llengües minoritàries)

Substitució lingüística
Contacte de llengües (EP Adstrat; TR Bilingüisme)
Ideologia lingüística
(NE Posicionament o pensament ideològic respecte a la llengua)

Normalització lingüística
Planificació lingüística
(NE S’utilitza també per a les propostes d’una normativa (per exemple, Fabra))

Política lingüística (TR Política cultural)

        Teoria lingüística (EP Lingüística sincrònica)
Discurs-text
Discurs-text escrit
Discurs-text oral (TR Literatura oral)
Fonètica i fonologia (TR Prosòdia)
(NE La bibliografia sobre Tecnologia de la veu es fitxa amb els descriptors:
Fonètica i fonologia, Informàtica, Lingüística aplicada)
* Accent
(EM Suprasegmental)
* Canvis fonètics i fonològics (EM Processos fonètics i fonològics)
* Entonació (EM Suprasegmental)
* Fonema (EM Fonologia)
* Lexema (EM Morfologia)
* Morfema (EM Morfologia)
* Ritme (EM Suprasegmental)
Mètrica
(Teoria de la poesia)
Prosòdia
(Teoria de la poesia)

Consonant
Fonètica
Fonètica sintàctica
Fonologia (EP Fonema)
Processos fonètics i fonològics (EP Canvis fonètics i fonològics)
Assimilació
Dissimilació
Elisió
Epèntesi
                                 (NE Inserció en un mot d’un fonema no etimològic,
per comoditat articulatòria, per analogia, etc.)

Reducció vocàlica
Síl·laba
Suprasegmental (EP Accent; EP Entonació; EP Ritme)
Vocal
Lèxic
                         * Calc (EM Manlleu i préstec)
Arcaismes
Homonímia i paronímia
Lexicografia
(NE Composició de lèxics, diccionaris, vocabularis)

Lexicologia
(NE Bibliografia sobre camps semàntics o sobre lèxic, en general)

Manlleu i préstec (EP Calc)
Onomàstica
Antroponímia
Malnom
Toponímia
Neologismes
Terminologia
(NE Bibliografia sobre llenguatges específics.
S’usa també pels diccionaris de temes específics)

Morfologia (EP Lexema; EP Morfema)
* Desinència
(EM Flexió + Verb o Nom)

Flexió (EP Desinència)
Formació de mots
Composició
Derivació
(NE S’utilitza també per bibliografia específica sobre el prefix, sufix i infix)

Paraula (TR Semàntica)
* Article (EM Article gramatical)

Adverbi
Article gramatical (EP Article)
Article salat
Clític
Connector
Conjunció
Determinant
Nom
Adjectiu
Substantiu
Onomatopeia
Preposició
Proforma
(NE Conjunt de pronom més verb que substitueix tot un sintagma anterior.
Per exemple: “fer-ho”)

Pronom
Verb (TR Aspecte gramatical)
Gerundi
Infinitiu
Mode verbal
Participi
Semàntica (TR Paraula)
Sinonímia i antonímia
Sintaxi
* Frase (EM Oració)
                                * Fraseologia (EM Frase feta)

Aspecte gramatical (TR Verb)
Complement
(NE S’utilitza també per a la bibliografia sobre les funcions específiques dels
complements: complement directe, indirecte, circumstancial, etc.)

El·lipsi
Frase feta (TR Paremiologia; EP Fraseologia)
Locució
Negació
Oració (EP Frase)
Oració complexa
Coordinació
Subordinació
Oració simple
Quantificador
Sintagma
Sintagma nominal
Sintagma preposicional
Sintagma verbal
Subjecte
Veu gramatical

        Tipologia lingüística
(NE Famílies de llengües, parentiu, classificació)

        Tractats gramaticals

        Traducció
Traducció al català
Traducció del català
Traductors

        Variació lingüística
* Lingüística diacrònica (EM Lingüística històrica)

Dialectologia
Atles lingüístic
Dialectes geogràfics
Dialectes socials
Idiolecte
Lingüística històrica (EP Lingüística diacrònica)
Canvi lingüístic (TR Gramàtica històrica)
(NE Només quan s’estudien casos concrets de canvi lingüístic)

Etimologia
Gramàtica històrica (TR Canvi lingüístic)
(NE Història interna: fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, etc.)

Història de la llengua (TR Història)
(NE Història externa)
                                      Català preliterari
Grafia
(NE S’utilitza per a l’anàlisi lingüística d’un document antic)

Substrat
Superstrat
(NE S’utilitza quan s’estudien els germanismes des d’una perspectiva històrica
                Ús lingüístic
(NE Sobre com s’usa la llengua en un determinat àmbit (grafia, fonètica, barbarismes, etc.).
No confondre amb Actituds lingüístiques)

* Barbarismes (EM Interferències lingüístiques)

Interferències lingüístiques (EP Barbarismes)
Llenguatges d’especialitat (TR Terminologia)
(NE S’utilitza per als estudis globals, des del punt de vista lexicogràfic,
morfològic i sintàctic, d’un llenguatge específic, com per exemple, el llenguatge
administratiu. No confondre amb terminologia)

Normativa de la llengua
(NE L’antinormisme es fitxa: Normativa de la llengua; Polèmica)

Correcció
Correctors
Ortografia
Signes de puntuació
Registres lingüístics
* Llengua comuna (EM Llengua estàndard)
Llengua literària
(Text literari)

Llengua estàndard (EP Llengua comuna)

Ciència i tecnologia

   Ciència (EP  Científics)
* Científics (EM Ciència)

[Ciències]
Estadística
(Informació)

Antropologia
Astronomia
Biologia
Botànica
Zoologia
Ecologia
Física
Geografia
Geografia física
Geografia política
Geologia
Geometria
Matemàtiques
Medicina
Química
Semiòtica (TR Semiologia)
                      (NE Signes generals)
Història de la ciència (TR Història)
Teoria de la ciència

Tecnologia
Cibernètica
Informàtica

Comunicació i oci

Comunicació de masses
     [Indústria del llibre]
Llibre (TR Arts del llibre)
Llibre català
Llibre de butxaca
Mercat del llibre (TR Mercat)
* Publicacions de llibres
(EM Edicions)

Col·lecció de llibres
Col·lecció literària (TR Literatura)
Col·lecció de novel·la (TR Novel·la)
Col·lecció de poesia (TR Poesia)
Col·lecció de teatre (TR Teatre)
Distribució
Edicions (EP Publicacions de llibres)
Obres completes
Empreses editores
Editors
Impremta
Llibreries
Llibreters
Venda de llibres

         Mercat (TR Mercat del llibre)

         Mitjans de comunicació
Premsa
             (NE Subdivisió geogràfica)
* Periodistes (EM Periodisme + Escriptors)

Magazines
Periodisme (EP Periodistes)
Premsa científica
Premsa del cor
Premsa esportiva
Premsa infantil
Premsa informativa
Premsa religiosa
Publicacions periòdiques
* Calendari (EM Almanac)
* Setmanaris (EM Revistes)

Almanac (EP Calendari)
Diaris
Revistes (EP Setmanaris)
Monogràfics
(NE Números monogràfics de revistes)

Ràdio
Adaptació radiofònica (TR Adaptació literària)
Guió radiofònic (TR Guionatge)
Televisió
Adaptació televisiva
Doblatge (TR Cinema)
Guió televisiu (TR Guionatge)

        Públic

        Publicitat

        Teoria de la comunicació

[Oci]
Col·leccionisme
Esports
Excursionisme
Gastronomia
Pornografia (TR Erotisme)

Cultura, educació i humanitats: Art

Cultura, educació i humanitats

Art
(NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre art en
general es fitxa sense subdivisió)

Crítica d’art (Documents
escrits)
   
Arquitectura
(NE Subdivisió geogràfica.
La bibliografia sobre arquitectura en general es         fitxa
sense subdivisió)

Arquitectes
         Art dramàtic
(TR Teatre)

* Posada en escena (EM Escenificació)

Crítica de teatre (Documents escrits)

Públic (Comunicació de masses)

Companyies teatrals

Crítica teatral (TR Crítica
artística)

Direcció teatral

Directors de teatre

Dramatúrgia

Empreses teatrals

Escenificació (EP Posada en escena)

Escenografia

Escenògrafs

Festivals de teatre

Interpretació teatral

Actors

Política teatral (TR Política
cultural)

Representació

(NE Referència a una representació concreta)

Teatre d’aficionats

Teatre de carrer

Teatre de consum

Teatre de petit format

Teatre de repertori

Teatre escolar

Teatre independent

Teatre universitari

Teatres

Tècniques teatrals

Temporades teatrals

Teoria dramàtica

        Art religiós

        Arts de la imatge

Cinema
(NE
Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre cinema en general
es fitxa sense subdivisió)

* Cinema de terror (EM Cinema fantàstic)

Crítica de cinema (Documents escrits)

Doblatge (Televisió)

Cineasta

Cinema còmic

Cinema d’art i assaig

Cinema d’aventures

Cinema experimental

Cinema fantàstic (EP Cinema de terror)

Cinema infantil

Cinema musical

Cinemes

Dibuixos animats

Directors de cinema

Festivals de cinema

Guió cinematogràfic (TR Guionatge)

Projeccions

Tècniques cinematogràfiques

Thriller

Tipologia cinematogràfica

Adaptació cinematogràfica (TR
Adaptació literària)

Cinema en blanc i negre

Cinema mut

Curtmetratge

Documental

Llargmetratge

Western

Fotografia

(NE No confondre amb el document gràfic: Fotografies)

Fotografies (Documents gràfics)

Vídeo

Adaptació en vídeo (TR Adaptació
literària)

Guió de vídeo (TR Guionatge)

        Arts del llibre
                Llibre

(Indústria del llibre)

Bibliofília

Enquadernació

        Arts gràfiques

* Il·lustradors (EM Dibuixants)

Aiguafort
Cartellisme

Cartells (Documents gràfics)
   
Dibuix

(NE No confondre amb el document gràfic:
Dibuixos)

Dibuixos (Documents gràfics)

Dibuixants

Fotocomposició

Gravat

Il·lustració gràfica

(NE No confondre amb el document gràfic:
Il·lustracions gràfiques)

* Il·lustradors (EM
Dibuixants)

Il·lustracions gràfiques (Documents gràfics)

Il·lustradors (EM  Dibuixants)

Litografia

Serigrafia

        Arts i oficis

Orfebreria

        Arts plàstiques

Escultura
   
(NE Subdivisió geogràfica.
La bibliografia sobre escultura en general es fitxa sense subdivisió)
       
Ceràmica

Escultors

Pintura

(NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre pintura
en general es fitxa sense subdivisió)

Pintors

        Crítica artística
   
Crítica musical (Documents
escrits)

Crítica teatral (Documents escrits)

        Dansa
   
Crítica de dansa (Documents
escrits)

Teatre de dansa (Teatre)

Ball

Ballarins

Dansa clàssica

Dansa contemporània

Dansa folklòrica (TR Sardana)

     Disseny

Disseny gràfic

Disseny industrial

Interiorisme

        Història de l’art
(TR Història)

        Música
          (NE Subdivisió
geogràfica. La bibliografia sobre música en general es fitxa
sense subdivisió)
   
* Música religiosa
(EM Música sacra)

* Recitals de música
(EM Concerts)

Crítica de música (Documents
escrits)

Opera (Teatre líric)

Adaptació musical

Cançó (TR Subgèneres
poètics)

Balada (Subgèneres poètics)

Cançó de protesta

Cançó folk

Cançó popular

Cançoner

Cantata

Lied

Nova cançó

Cant

Cant coral

Cantants

Compositors

Concerts (EP Recitals de música)

Crítica musical (TR Crítica
artística)

Direcció musical

Estructures musicals

Adaggio

Aria

Obertura

Preludi

Simfonia

Sonata

Festivals de música

Joglars (TR Poesia trobadoresca; TR Trobadors)

Música clàssica (TR Música
de cambra; TR Música sacra)

Música contemporània

Música de cambra (TR Música
clàssica)

Música moderna

Jazz

Pop

Rock

Música popular (TR Música tradicional)

Sarsuela (Teatre líric)

Flamenco

Jota

Sardana (TR Dansa folklòrica)

Música sacra (EP Música religiosa;
TR Música clàssica)

Cant gregorià

Goig

Himne litúrgic

Nadala

Psalm

Música tradicional (TR Música
popular)

Musicologia

Músics

Orquestres

Temporades musicals

        Teoria artística

Cultura, educació i humanitats: Cultura

Cultura
(NE Subdivisió geogràfica. La bibliografia sobre la cultura en general es fitxa sense subdivisió.
Els termes romànica, llatinoamericana, europea, etc, també són possibles subdivisions de Cultura)

     Actes culturals
* Congressos (EM Col·loquis)
* Seminaris (EM Col·loquis)
* Simposis
(EM Col·loquis)
Concerts ( Música)
Certàmens literaris
Jocs florals
Col·loquis (EP Congressos; EP Seminaris; EP Simposis)
Conferències
Converses
                      (NE El text escrit d’una conversa es fitxa amb els descriptors: Documents escrits, Converses)

Exposicions
Fires
Homenatges
Jocs
Premis
                                    Premis literaris ( Història de la literatura)
Recitals (TR Crítica de recitals; TR Lectura dramatitzada)
Taules rodones (TR Documents escrits)
                  (NE El text escrit d’una taula rodona es fitxa amb els descriptors: Documents escrits,
                  Taules rodones)

Tertúlies

        Corrents i tendències culturals
           (TR Corrents i tendències filosòfics; TR Corrents i tendències literaris)
(NE Usar sempre, si es pot, un terme més específic)

Barroc
Classicisme
Expressionisme
Hel·lenisme
Humanisme
Iberisme
Impressionisme
Manierisme
Minimalisme
Neoclassicisme
Orientalisme
Postmodernitat
Pre-rafaelitisme
Underground
Wagnerisme

       Cultura popular i tradicional (EP Folklore; TR Literatura oral; TR Refrany)

        Dinamització sòcio-cultural
         (NE Es relaciona tant amb les activitats d’esplai no classificables, com amb aquelles que es desenvolupen,
sota aquesta denominació, en institucions com els departament d’ensenyament, els consorcis, etc.)

       Estudis culturals (TR Literatura comparada)
* Hispanisme (EM Hispanística)
              Catalanística
                     Catalanòfils (Estudiosos)
Germanística
Hispanística (EP hispanisme)
Romanística

       Intel·lectualitat
          (NE Sobre la funció de l’escriptors dins la societat)

     Política cultural
                      Política lingüística (Sociolingüística)
                      Política teatral (Art dramàtic)

Mecenatge

        Professionalització

        Relacions culturals

        Repressió cultural (EP Repressió lingüística)
Censura
Cultura clandestina

Cultura, educació i humanitats: Educació

Educació
Ensenyament

Cursos
Didàctica
Pedagogia

        [Institucions educacionals]
Acadèmies
Col·legis
Escoles
Instituts
Universitats

Filosofia, ètica i religió

Ètica
Moral

Filosofia (EP Metafísica)
(NE No admet subdivisió geogràfica)
* Metafísica (EM Filosofia)

Corrents i tendències filosòfics (TR Corrents i tendències culturals)
           (NE Usar sempre, si es pot, un terme més específic)

Deconstrucció
Epicureisme
Escolàstica (TR Religió)
Existencialisme
Fenomenologia
Idealisme
Positivisme
Racionalisme
Vitalisme
Estètica
Filòsofs
Ideologia
Lògica

Mitologia
     Mite (TR Motiu literari)

Religió (TR Literatura religiosa)
        Escolàstica (Corrents i tendències filosòfics)

Esoterisme
Astrologia
Hagiografia
(NE Estudi de la vida dels sants)
[Institucions religioses]
Església
Clergat (TR Classes socials)
Inquisició
Ordes religiosos
[Sistemes religiosos]
Agnosticisme
Ateisme
Budisme
Cristianisme
Catolicisme
Protestantisme
Calvinisme
Espiritisme
Hinduisme
Islamisme
Judaisme
Teosofia
[Societats secretes]
Francmaçoneria
Teologia
[Textos religiosos]
Bíblia
Nou testament

Història i ciències socials

Administració

[Ciències del comportament]
Erotisme (TR Literatura eròtica; TR Pornografia)
Escatologia (TR Literatura escatològica)
Sexualitat

Dret
Legislació

Economia
Comerç
Indústria

Història
Història de l’art
(Art)
Història de la ciència
(Ciència)
Història de la lingüística
Lingüística)
Història de la literatura
(Literatura)
Història de la llengua
(Lingüística històrica)
Història del teatre
(Teatre)

Arqueologia
Historiografia
Heràldica
Paleografia
[Períodes històrics]
Decadència
(Periodització literària)
Renaixença
(Periodització literària)
Edat mitjana
(Periodització literària)

Dictadura de Primo de Rivera
Edat moderna
Exili català
Franquisme
Guerra civil espanyola
Guerra de les germanies
Guerra de successió
Guerra del francès
Guerra dels segadors
Guerra mundial I
Guerra mundial II
Il·lustració
Postguerra espanyola
Prehistòria
Renaixement
República catalana
República espanyola I
República espanyola II
Restauració borbònica
Revolució francesa
Revolució russa
Romanització
Setmana tràgica
Transició democràtica

[Medi humà]
* Marina (EM Mar)
* Pesca (EM Mar)

Camp
(NE Zona rural)

Mar (EP Marina; EP Pesca)
Municipis
Urbanisme

Política (EP Partits polítics; EP Polítics)
* Partits polítics (EM Política)
* Polítics (EM Política)

[Doctrines i sistemes polítics]
Anarquisme
Autonomisme
Federalisme
Regionalisme
Capitalisme
Carlisme
Colonialisme
Comunisme
Marxisme (TR Crítica marxista)
Democràcia
Democràcia cristiana
Feixisme
Falangisme
Nazisme
Feudalisme
Imperialisme
Liberalisme
Monarquia
Nacionalisme
Catalanisme
Independentisme
Republicanisme
Socialisme
[Moviments polítics]
Feminisme (TR Condició de la dona; TR Crítica feminista)
Moviment obrer (TR Classe obrera; TR Proletariat)
Sindicalisme

Psicologia
Psicoanàlisi (TR Crítica psicoanalítica)

Sociologia
Demografia
Emigració i immigració
Població
Dona
Condició de la dona (TR Crítica feminista; TR Feminisme)
Home
Societat
Actualitat
(NE Quan es parla de la realitat (política, cultural, social, etc.) del moment)

Associacions i entitats
(NE Usar, si es pot, un terme més específic)
                            Arxius
Ateneus
Biblioteques
Institucions
Museus
Penyes
Tertúlies literàries
Classes socials
Clergat
(Església)

Aristocràcia
Burgesia
Petita burgesia
Classe obrera (TR Moviment obrer; TR Proletariat)
Pagesia
Proletariat (TR Classe obrera; TR Moviment obrer)
                      [Conflicte social]
[Conflicte bèl·lic]
Armament
Polèmica

Treball

ALTRES VISUALITZACIONS DEL TESAURUS

Alfabètic de relacions

Alfabètic de termes

Alfabètic permutat